Ihanilla logo

sopimusehdot

Ihanilla Oy:n yleiset sopimusehdot

1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

1.1 Näitä Ihanilla Oy:n (”Ihanilla”) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Ihanillan asiakkaille (”Asiakas”) toimittamiin palveluihin siltä osin kuin osapuolten välillä ei ole kirjallisesti toisin sovittu.

1.2 Ihanillan Asiakkaalle toimittamien palveluiden tarkempi sisältö määritellään kirjallisesti erikseen. Palveluiden sisältö voidaan määritellä myös sähköpostitse.

1.3 Ihanillan ja Asiakkaan välinen sopimus palvelun toimittamisesta tulee Ihanillalle ja Asiakasta sitovasti voimaan kun Asiakas on hyväksynyt tarjouksen kirjallisesti (myös sähköpostilla) tai kuitannut kirjallisesti (myös sähköpostilla) sopimusehdot hyväksytyksi.

2. Maksut ja hinnat

2.1 Sopimusehdot astuvat voimaan ja laskutusoikeus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisesti (myös sähköpostilla) toimitetun tarjouksen tai sopimuksen.

2.2 Palvelut ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi, ellei Ihanillalle ole seitsemän (7) päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu tuotteiden virheellisyydestä.

2.3 Ellei maksuehdosta ole sovittu, maksuehto on 10 päivää netto laskun päivämäärästä. Vuotuinen viivästyskorko on 13 %.

2.4 Ellei osapuolten kesken muuta ole sovittu, Ihanilla laskuttaa tarjouksen kokonaissummasta 20% tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Loput summasta maksetaan valmiin palvelun/tuotteen hyväksymisen jälkeen.

2.5 Jos Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Ihanillalla on oikeus ilman seuraamuksia pidättyä kaikista omista suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Ihanillalle.

2.6 Mikäli Asiakas on maksanut liikasuorituksen, palautamme sen kirjallisesti (sähköposti osoitteeseen milja@ihanilla.com) ilmoitettujen tietojen perusteella takaisin. Vähennämme palautettavasta summasta palautuksen käsittelykulut 6,00 euroa + alv 24 %. Käsittelykulu koostuu liikasuorituksen selvityksestä sekä pankin ja kirjanpidon lisäkuluista.

3. Vastuut ja velvollisuudet

Luonnos
Asiakas saa luonnoksia sovitusta työstä. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia, on niistä ja korvauksista sovittava erikseen. Asiakas ei saa ilman Ihanillan suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin esitettyjä luonnoksia suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille ellei tästä ole kirjallisesti (myös sähköposti) sovittu.

Sisältövastuu
Asiakas vastaa itse tuottamansa tai toimittamansa sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. Ihanilla vastaa tekstisisällöstä vain, jos sisällöntuotanto on lisäpalveluna tilattu suoraan Ihanillalta. Silloinkin Asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuuden. Asiakkaan hyväksyttyä vedoksen ei Ihanilla vastaa sisällössä painatuksen jälkeen huomattavista virheistä.

Käyttöoikeudet
Ellei osapuolten kesken muuta ole sovittu kirjallisesti, kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat Ihanillan omaisuutta. Asiakkaan kanssa Ihanilla antaa Asiakkaalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla saatuaan täyden korvauksen työstä tai tuotteesta. Jos Asiakas haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen Ihanillan suostumus ja asianmukainen korvaus. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle ilman tekijän suostumusta. Ihanilla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se työnäytekansioon.

Viivästyminen
Ihanilla ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan, alihankkijoiden tai kuljetuksesta vastaavan yrityksen toimesta.

4. Salassapito

4.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin osapuolten välisen sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

5.Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

5.1 Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos mahdollisessa riitatilanteessa osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla, erimielisyydet ratkaisee ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeus.

5.2 Osapuolilla on kuitenkin oikeus periä erääntynyttä ja riidatonta saatavaansa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

6. Yleisten palveluehtojen voimaantulo ja muuttaminen

6.1 Nämä yleiset palveluehdot tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.

6.2 Ihanillalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle ja toimittamalla Asiakkaalle muutetut yleiset palveluehdot viimeistään kuukautta ennen muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantuloa tai uuden tilauksen yhteydessä jos asiakassuhde ei ole ollut jatkuva.

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten personointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Ihanilla Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Ihanilla Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä Ihanilla Oy Yhteystiedot: Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Ihanilla Oy / Milja Käppi Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere 0503789081 milja@ihanilla.com 2. Rekisteröidyt Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisteriä käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ·        Asiakassuhteen hoitaminen ·        Palveluista kertomiseksi 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot ·        nimi / y-tunnus ·        osoite ·        sähköposti ·        puhelinnumero ·        verkkolaskutustiedot Asiakastiedot ·        Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista ·        Yhteydenottojen ja asiakaskokemuksien kirjaaminen 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen milja@ihanilla.com Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ihanilla Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan yhteistyökumppanillemme Webomir Oy:lle järjestelmän toimintojen ja muiden teknisten asioiden hoitamisen vaatimissa puitteissa. Webomir Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia eikä käytä tietoja markkinointitarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: ·        Mailchimp 8. Käsittelyn kesto Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kuitenkin tietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. 9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Lisäksi Webomir Oy ja tämän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja IT-tuen yhteydessä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Päivitetty 27.1.2023
Save settings
Cookies settings

Täytä tilauslomake

Kesäkuntoon-paketti

Vahvistan tilauksesi sähköpostilla seuraavana arkipäivänä ja kerron miten projekti alkaa. Tilauksen summasta laskutetaan 35% vahvistuksen jälkeen ja loput projektin valmistuttua.

Laskutustapa*

Tilauksen sisältö:
> Verkkosivu-uudistus: Wordpress & Elementor Pro
> Hakukoneoptimointi
> Visuaalinen suunnitelma ennen toteutusta
> 3 korjauskierrosta
> 3 muokattavaa somepohjaa (Instagram ja facebook)
> Muokattava & tulostettava hinnasto A4


Webhotelli, domain, verkkokauppa ja Elementor Pro ei sisälly hintaan.

Book Your Free Session Now

[forminator_form id="1992"]
Ihanilla logo

Varaa maksuton palaveri

Otetaan 30 minuutin Teams-etäpalaveri, jossa keskustellaan yrityksesi tilanteesta ja tavoitteista. Palaverin varaus ei sitouta mihinkään.

Ihanilla logo

keskustellaan tilanteestasi

Yhteydenotto koskee: